UTICAJ MULTIDISCIPLINARNE PROCENE I INDIVIDUALNOG PRISTUPA NA USVAJANјE VEŠTINA KOD DECE SA AUTIZMOM I DRUGIM RAZVOJNIM POREMEĆAJIMA

Predmet istraživanja je bio uticaj adekvatne multidisciplinarne procene kod dece sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima na ukupan napredak.

Cilј rada je podizanje svesti o važnosti adekvatno izrađenog plana i programa rada, koji odgovara kognitivnom statusu, senzornom profilu i osobenostima svakog deteta. Individualni program omogućava posmatranje efikasnosti tretmana (usvajanje znanja i veština) u odnosu na vreme kada je isti započet, u odnosu na broj tretmana nedelјno kao i u odnosu na dijagnozu deteta.

 

Ana Živanović

Master defektolog – logoped

Olivera Vilimanović

Master defektolog – logoped

Logo-centar za razvoj i igru

 

Beograd

 

Cilј istraživanja bila je potencijalna korelacija između vremena započinjanja defektološkog i logopedskog tretmana sa sveukupnim napretkom kod dece. Napretkom se smatralo usvajanje veština i znanja, a mereno je brzinom usvajanja individualnog plana i programa za rad. U izradi programa učestvuju psiholog, defektolog i logoped, po potrebi i dečiji psihijatar. Individualni plan i program sadrži cilјeve iz sledećih razvojnih oblasti: fina i gruba motorika, govorno – jezički razvoj, socijalno – emocionalni razvoj, kognitivni razvoj, a zadaci su formirani iz zone oblasti narednog razvoja, kako bi bili realni i što pre usvojeni. Svako dete dobijalo je individualni plan nakon što je na tretmanima usvojilo veštine neverbalne komunikacije, koje su neophodne za razvoj govora (kontakt pogledom, odazivanje na poziv imenom, pokazni gest i zajednička pažnja). Pretpostavka je bila da se neće javiti statistički značajne razlike jer je plan prilagođen potrebama deteta i porodice, detetovim kognitivnim sposobnostima, govorno – jezičkom razvoju i senzornom profilu.

 

Hipoteze istraživanja:

1. Individualni pristup omogućava napredak svakom detetu, bez obzira na dijagnozu i uzrast kada je tretman započet

Metod:

Istraživanje je sprovedeno u Beogradu u avgustu 2020.god. uzorak je činilo ukupno 50 dece sa različitim dijagnozama. 3 ispitanika imalo je dg mešoviti razvojni poremećaj (F83), 22 ispitanika je imalo dg pervazivni razvojni poremećaj (F84), 13 ispitanika imalo je dg razvojne disfazije (F80), 7 ispitanika je imalo dg intelektualne ometenosti, a poslednjih 5 ispitanika dg cerebralne paralize. Ispitanici su podelјeni i u grupe na osnovu broja tretmana koje su nedelјno imali.

Uzorak je formiran na osnovu sledećih kriterijuma:

1.Svi ispitanici u trenutku započinjanja istraživanja bili su na tretmanu u okviru Logo – centra minimalno godinu dana;

2. svim ispitanicima dg je postavlјena u za to nadležnim institucijama;

3. svi ispitanici imaju dijagnozu koja je uzrokovala kašnjenje u govorno jezičkom, kognitivnom i socio- emocionalnom razvoju;

4. svi ispitanici su deca uzrasta 2 – 11 godina ;

5. svim ispitanicima maternji jezik je srpski.

Metodologija

Za statističku obradu podataka korišćen je program SPSS one way ANOVA, sa post hok korekcijom Bonferoni, kao i neparametarska metoda Kruskal Volis.

 1. F83
 2. F84
 3. F80
 4. IO
 5. CP

 1. 0-2 god
 2. 3-4 god
 3. 5-6 god
 4. >6 god

 1. 1 nedelјno
 2. 2 nedelјno
 3. 3 nedelјno
 4. >4 nedelјno

 1. 0-3 meseca
 2. 3-6 meseci
 3. 6-9 meseci
 4. >9 meseci

 

Vreme usvajanja individualnog plana za decu sa različitim dijagnozama

ANOVA

 

Dijagnoza Prosecno vreme usvajanja plana u mesecima F p
F83 9,67 2,337 0,066
F84 8,09
F80 6,75
IO 6,86
CP 10,60

 

Zaklјučak: vrednost r koeficijenta je veća od 0,05 što zanči da nema statistički značajne razlike između dece sa različitim dijagnozama na brzinu usvajanja plana.

 

Vreme usvajanja plana kod dece različitog uzrasta

ANOVA

Uzrast Prosecno vreme usvajanja plana u mesecima F p
0-2 god 7,08 1,095 0,359
3-4 god 8,20
5-6 god 6,50
vise od 6 god 8,63

 

R vrednost je veća od 0,05 što znači da nema statistički značajne razlike između uzrasta kada je započet tretman na brzinu usvajanja plana.

 

Broj tretmana nedelјno

 

ANOVA

Broj tretmana Prosecno vreme usvajanja plana u mesecima F p
1 nedeljno 7,00 1,087 0,362
2 nedeljno 9,00
3 nedeljno 7,67
4 i vise nedeljno 7,07

 

R vrednost je veća od 0,05 što znači da nema statistički značajne razlike u brzini usvajanja plana na osnovu dolazaka na nedelјnom nivou.

 

Diskusija

Istraživanje je sprovedeno u avgustu 2020. godine u Beogradu u okviru Logo – centra za razvoj i igru. Ispitanici su bila deca različitih dijagnoza uzrasta 2 – 11 godina koja su na tretmanu bila minimalno godinu dana. Deca su dobijala individualni plan i program nakon što su na individualnom tretmanu usvojila veštine neverbalne komunikacije, nakon čega je usledila procena multidisciplinarnog tima koji čine oligofrenolog, logoped i psiholog. Cilјevi su postavlјeni iz „zone narednog razvoja“,  dakle u obzir je uzet detetov kognitivni uzrast a ne kalendarski; zadaci su postavlјeni iz 6 zona razvoja (govorno – jezički, kognitivni, socio – emocionalni, fina motorika i gruba motorika, senzorni) poštujući osobenosti svakog deteta i razlike u okviru ovih zona; broj zadataka u okviru plana i programa prilagođen je detetu ali i samoj porodici.

Na ovaj način omogućeno je svakom detetu da ostavri svoj pun potencijal i napreduje u okviru svojih kognitivnih kapaciteta u najkraćem vremenskom roku. Individualni pristup i program omogućava i deci koja dolaze u kasnijem uzrastu, posle šeste godine, i sa ozbilјnim dijagnozama, čak i deci koja nisu pre toga bila uklјučena u bilo kakav stimulativni tretman, da usvajaju veštine i znanja i napreduju na skalama mernih instrumenata (testova) u vremenskom okviru od 6 – 9 meseci.

Zaklјučak

 

U ovom istraživanju nisu pronađene statistički značajne razlike između dece sa različitom dijagnozom, koja su u različitom uzrastu započela tretman u Logo – centru i imala različit broj tretmana na nedelјnom nivou, zahvalјujući adekvatnoj multidisciplinarnoj proceni i postavlјenim cilјevima koji su ostvareni u realnom vremenu.